Art.nr. 100905

  Waterstop

  Snel afbindende stopmortel

  Productspecificaties

  Bij levering

  Druksterkte Na 3 uur - > 5 N/mm², na 1 dag - > 10 N/mm², na 7 dagen - > 20 N/mm²
  Begin verharding (20 °C) Ca. 30 seconden
  Einde verharding (20 °C) Ca. 40 seconden
  Kleur Grijs
  Schudmaat Ca. 1,4 kg/dm³
  Waterdosering Ca. 30 % komt overeen met 1,2 - 1,7 l / 5 kg

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Snelle reparatie van watervoerende lekkages, plaatsen waar water doorsijpelt en doorbraken van water
  • Dichtzetten van oppervlakken onder Remmers afdichtingsmortel-systemen
  • Instandhouding en afdichting van beton, metselwerk, stucwerk en rioleringsputten

  Eigenschappen

  • Seconden snelle reactie (verhardingsbegin na ca. 30 seconden)
  • Waterdicht
  • Krimparm
  • Vorstbestendig
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Stromende lekkages min. 3 cm diep en breed vergroten, wigvormig naar binnen verwijden.

  • Verwerking
   • Het materiaal droog in de voorbereide plaats van lekkage aandrukken.

    Eventueel meerdere malen herhalen en tegendruk uitoefenen.

  • Verwerkingsinstructies
   • Bij lage buitentemperaturen warm water en aangepast materiaal aan de omgevingstemperatuur van de ruimte toepassen.

    Bij hardnekkige lekkages, stromend water, doorsijpelend waterde Waterstop droog inwrijven (gebruik hierbij handschoenen).

  • Gereedschap / Reiniging
   • Spaan, voegijzer

   • Wanneer het materiaal nog niet is verhard met water schoonmaken.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 12 maand
   • droog, tegen vocht beschermen/ verpakking goed sluiten
   • Droog in gesloten verpakking ca. 12 maanden

    Geopende emmer, in tijdspanne van één week opwerken.

  • Verbruik
   • 2 kg / ltr op te vullen ruimte
   • Ca. 2,0 kg/l op te vullen ruimte

  • Algemene instructies
   • Niet op gipshoudende ondergronden toepassen!

    Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

    Kan sporen van pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen

    Alkalische bindmiddelen kunnen niet ijzerhoudend metaal aantasten.

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.