• 0000687601_IR_PUR_2K_rapid

  Art.nr. 687601

  IR PUR 2K rapid

  Injectieschuimhars 2K

  Productspecificaties

  Bij levering

  Viscositeit (12 °C) 800 mPas
  Viscositeit ( 23 °C) 600 mPas

  Component A

  Dichtheid (20 °C) 1,0 gr/cm³

  Component B

  Dichtheid (20 °C) 1,2 gr/cm³

  Uitgereageerd

  Uitgereageerd

  Dichtheid < 1 bar

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren/wanden binnen en buiten
  • Tijdelijke afdichting van druk-watervoerende scheuren

  Eigenschappen

  • Snel reagerend
  • Sterk expanderend schuim
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De zijkanten van de scheur moeten vormstabiel en stevig zijn alsook ontdaan van losse delen, sinterhuid, olie, vet en andere stoffen die de hechting nadelig beïnvloeden.

   • Voorbereidingen

    Eventueel de scheur aan het oppervlak dichtzetten.

    Passende nippels (Packer) plaatsen.

  • Bereiding
   • mengverhouding comp. A 1 : comp. B 1
   • mengtijd 3 min
   • Combiverpakking

    De verharder (component B) volledig toevoegen aan de hars (component A) .

    Vervolgens het materiaal met een langzaam draaiende, elektrische mixer (ca. 300 - 400 omwentelingen/min.) vermengen.

    Een minimum mengtijd van 3 minuten is aanbevolen.

    Sliertvorming duidt op onvoldoende menging.

    Het mengsel overgieten in een schone emmer en nogmaals goed vermengen.

  • Verwerking
   • verwerkingstijd 2 uur
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. 5°C.

   • Injectiemateriaal volgens passende injectietechniek van onder naar boven injecteren.

    Nippel (Packer) verwijderen, boorgat desgevallend afsluiten.

  • Verwerkingsinstructies
   • Voor injectiewerkzaamheden een analyse uitvoeren van de huidige situatie.

    Injectiedruk aan de eigenschappen van het bouwelement aanpassen.

    Na-injectie met IR 2K PUR 150 via aparte nippels (Packer).

    De door de reactie met luchtvochtigheid ontstaande huid regelmatig verwijderen en niet vermengen.

    Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • Injectiegereedschap, vetspuit, geschikt mengapparaat, hamerboor

   • Uitgebreide informatie hierover vindt u in ons gereedschapsprogramma.

    Gereedschap en vervuiling indien nog niet verhard met Verdunning V101 reinigen.

    Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 24 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.

  • Verbruik
   • Afhankelijk van het vochtgehalte in de voeg

  • Algemene instructies
   • Indien niet anders is aangegeven, zijn alle bovengenoemde waarden en verbruiken onder laboratoriumcondities (20°C) verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

    Condensvocht in de injectiemachine vermijden.

    Injectiemachine na de injectie volledig leegmaken en zorgvuldig reinigen.

    De actuele technische richtlijnen dienen te worden gevolgd.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Alleen voor professioneel gebruik!

    Nadere informatie over de veiligheid bij het transport, opslag en verwerking alsook afval en ecologie zijn opgenomen in het geactualiseerde veiligheidsinformatieblad.