Verkoop- en leveringsvoorwaarden

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten van koop en verkoop en leveringen van alle goederen en diensten, die door Remmers in de handel worden gebracht en / of verstrekt. Koper aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het enkele feit van zijn opdracht. Algemene of specifieke door de koper gehanteerde Inkoop voorwaarden worden door Remmers niet aanvaard.

Voorwaarden

1. De verkoper is aan opgegeven prijzen gebonden gedurende 14 dagen, na verzending van de betreffende offerte. Documentatie, verwerkings- en andere adviezen, begeleiding en inspectie en naar beste weten en kunnen verstrekt resp. uitgevoerd evenwel vrijblijvend en buiten verantwoordelijkheid van verkoper. Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. Belastingen, die ten tijde van het sluiten der koopovereenkomst niet bestonden, doch niettemin de levering belasten, worden aan koper doorberekend.

2. Vertraagde levering geeft generlei recht op schadevergoeding of annulering der overeekomst. Opgegeven data kunnen alleen indicatief zijn.

3. Verkoper is te allen tijde gerechtigt vooruitbetaling of zekerheidsstelling van koper teverlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.

4. Alle geleverde goederen blijven uitsluitend eigendom van verkoper tot aan het moment waarop alle vorderingen - uit welke hoofde ook - van verkoper op koper volledig door koper zijn gekweten. De goederen kunnen terstond door verkoper worden teruggevorderd indien koper niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan of verkoper aanleiding heeft aan te nemen dat koper niet aan zijn verplichtingen
zal voldoen. De aan de terugname verbonden kosten zullen koper in rekening worden gebracht. Bij terugname zal worden gecrediteerd op basis van de waarde die de goederen bij terugname blijken te hebben.

5. Orders boven de 490,00 € worden franco geleverd. Retourzendingen uitsluitend na schriftelijke toestemming, voor administratiekosten e.d. wordt 20 % in rekening gebracht.

6. a) Klachten van welke aard dan ook, schorten de betalingsverplichting van koper niet op en kunnen slechts schriftelijk ter kennis van verkoper worden gebracht binnen de in deze paragraaf omschreven termijnen.

b) Geen enkele klacht is ontvankelijk wanneer koper tot verwerking of doorlevering is overgegaan terwijl koper het beweerd gebrek aan de goederen door eenvoudige controle had kunnen constateren. Geen klacht is toegelaten op grond van technische onvermijdelijke afwijkingen van kleuren en eigenschappen.

c) Klachten betreffende manco´s, verkeerde opmaak, gewichten, aantallen of betreffende de verpakkingen en de berekende prijs kunnen slechts gedaan worden binnen 14 dagen na aflevering der goederen.

d) Klachten over kwaliteit van de geleverde goederen kunnen slechts gedaan worden binnen 14 dagen nadat koper de ondeugdelijkheid van de geleverde goederen heeft ontdekt, doch in geen geval later dan zes maanden na levering van de goederen. Indien op de verpakking een kortere termijn van houdbaarheid
is vermeld dienen de klachten binnen deze termijn te worden ingediend.

e) De ondeugdelijkheid van geleverde produkten kan door koper - met uitsluiting van elk ander bewijsmiddel slechts worden aangetoond door het overleggen van een rapport van het W.T.C.B., waarbij de kosten van rapportage ten laste komen van de in het ongelijk gestelde partij.

f) De schadevergoedingsplicht van verkoper terzake van ondeugdelijkheid van geleverde goederen zal nimmer het faktuurbedrag van de goederen waarvan de ondeugdelijkheid is bewezen te boven gaan. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade hoe ook genaamd en uit welken
hoofde ook geleden.

g) Op koper rust de bewijslast dat de goederen, waarop de klacht betrekking heeft, dezelfde zijn als die welke door de verkoper zijn geleverd.

7. a) Koper is behoudens anders luidend beding verplicht de facturen binnen 30 dagen na factuurdatum zonder aftrek van enige korting te voldoen.

b) Indien koper het verschuldigde factuurbedrag niet tijdig voldoet, is hij aan verkoper een rente verschuldigt van 1,25 % van het factuurbedrag voor elke maand of gedeelte daarvan, waarmede de betalingstermijn is overschreden.

c) Bij onverantwoorde niet - betaling is de koper bij wijze van forfaitaire schadevergoeding, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling (van rechtswege), een vergoeding verschuldigd van 12% op de hoofdsom, met een minimum van 50,00 € en een maximum van 1.500.00 €. Door niet tijdige voldoening
is de gehele schuld, ook het niet - vervallen deel daarvan, terstond opeisbaar.

d) Buiten het verschuldigde bedrag is verkoper gerechtigd van koper alle kosten te vorderen, die door niet - betaling van koper zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke inningskosten.

8. Tenzij partijen hun geschillen aan arbitrage mochten hebben onderworpen zullen alle geschillen (kort geding en verlof tot beslaglegging daaronder begrepen), bij uitsluiting berecht worden door de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen.

9. Waar onze verkoopvoorwaarden te kort schieten, beroepen we ons op de verkoopvoorwaarden van Fema.