• PUR Color VS
 • PUR Color VS
 • PUR Color VS
  • PUR Color VS
  • PUR Color VS
  • PUR Color VS

  Art.nr. 605631

  PUR Color VS

  Flexibele slijtlaag

  Varianten
  6056 | PUR Color VS
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Component A

  Dichtheid (20 °C) 1,52 gr/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 6500 mPas

  Component B

  Dichtheid (20 °C) 1,23 gr/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 80 mPas

  Vermengd

  Dichtheid (20 °C) 1,49 gr/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 3400 mPas

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Scheuroverbruggende slijtlaag voor het Remmers Dek OS 11a - II systeem
  • Scheuroverbruggende slijtlaag voor het Remmers Dek OS 14 systeem in overeenstemming met de instandhoudingsrichtlijn

  Eigenschappen

  • Oplosmiddelvrij
  • Flexibel
  • Mechanisch belastbaar
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet draagkrachtig zijn, vormstabiel, stevig, ontdaan van losse delen, stof, olie, vet, rubbersporen en andere stoffen welke de hechting nadelig beïnvloeden.

    De ondergrond moet droog zijn.

    Voor het Remmers Dek OS 11a - II systeem is als ondergrond een voorbereid oppervlak met Remmers PUR Color ZS geschikt.

    De slijtlaag uiterlijk 24 uur na de gietlaag aanbrengen.

    Bij het overschrijden van de tijd of ongunstige weeromstandigheden (regen) bij het Remmers Dek OS 11a - II systeem vóór het aanbrengen van een slijtlaag PUR Hechtprimer (6062) aanbrengen.

    De aangegeven tijden voor volgende lagen absoluut in acht nemen.

  • Bereiding
   • mengverhouding comp. A 82,5 : comp. B 17,5
   • mengtijd 3 min
   • Combiverpakking

    De verharder (component B) volledig toevoegen aan de hars (component A) .

    Vervolgens het materiaal met een langzaam draaiende, elektrische mixer (ca. 300 - 400 omwentelingen/min.) vermengen.

    Het mengsel overgieten in een schone emmer en nogmaals goed vermengen.

    Een minimum mengtijd van 3 minuten is aanbevolen.

    Sliertvorming duidt op onvoldoende menging.

  • Verwerking
   • gietcoating/staand te verwerken
   • potlife 25 min
   • verwerkingstemperatuur min. 10°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +10°C tot max. +30°C.

   • Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • gietcoating/staand te verwerken
   • Uitgebreide informatie hierover vindt u in ons gereedschapsprogramma.

    Gereedschap en vervuiling indien nog niet verhard met Verdunning V101 reinigen.

    Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij opslaan
   • houdbaarheid 12 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

  • Verbruik
   • Zie toepassingsvoorbeelden

  • Toepassingsvoorbeelden
   • Gietlaag / instrooilaag

    Het tot 1 : 0,2 naar gewichtsdelen gevulde materiaal op de goed voorbereide ondergrond aanbrengen, met een geschikte getande spaan / getande vloertrekker verdelen en eventueel met een prikroller narollen.

    De nog verse basislaag overvloedig met een vuurgedroogd Kwartszand korrel 0,3 - 0,8 mm instrooien.

    minstens 1,5 kg/m² bindmiddel en 0,36 kg/m² Kwartszand met korrels 0,1 - 0,3 mm

  • Algemene instructies
   • Indien niet anders is aangegeven, zijn alle bovengenoemde waarden en verbruiken onder laboratoriumcondities (20°C) verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

    De coating gedurende de eerste 24 uur na het aanbrengen tegen direct watercontact beschermen om blaasvorming te voorkomen.

    Het betreffende meerverbruik ter verkrijging van de minimale laagdikte (slijtlaag) alsmede de noodzakelijke extra hoeveelheid bij ruwe ondergronden incalculeren.

    Niet geschikt voor verblijfsruimtes.

    Schuivende en slepende mechanische belastingen leiden tot slijtagesporen.

    De uitvoeringsrichtlijnen overeenkomstig het Remmers Dek OS 11 systeem in acht nemen.

    Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Alleen voor professioneel gebruik!

    Nadere informatie over de veiligheid bij het transport, opslag en verwerking alsook afval en ecologie zijn opgenomen in het geactualiseerde veiligheidsinformatieblad.