• PUR Color ZS
 • PUR Color ZS
 • PUR Color ZS
 • PUR Color ZS
  • PUR Color ZS
  • PUR Color ZS
  • PUR Color ZS
  • PUR Color ZS

  Art.nr. 682626

  PUR Color ZS

  Giet- of slijtlaag

  Varianten
  6826 | PUR Color ZS
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Component A

  Dichtheid (20 °C) 1,46 gr/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 500 mPas

  Component B

  Dichtheid (20 °C) 1,04 gr/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 4000 mPas

  Vermengd

  Dichtheid (20 °C) 1,14 gr/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 3600 mPas

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Scheuroverbruggende gietlaag voor het Remmers Dek OS 11a - II systeem
  • Scheuroverbruggende slijtlaag voor het Remmers Dek OS 11b - II systeem
  • Scheuroverbruggende gietlaag voor het Remmers Dek OS 14 systeem in overeenstemming met de instandhoudingsrichtlijn

  Eigenschappen

  • Oplosmiddelvrij
  • Zeer elastisch
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet draagkrachtig zijn, vormstabiel, stevig, ontdaan van losse delen, stof, olie, vet, rubbersporen en andere stoffen welke de hechting nadelig beïnvloeden.

    De hechttreksterkte van de gegrondeerde ondergrond moet min. 1,5 N/mm² bedragen (kleinste waarde min. 1,0 N/mm²). De drukvastheid moet min. 25 N/mm² bedragen.

    Voor de systemen Remmers Dek OS 11a - II en Dek OS 11b - II is als ondergrond een voorbereid oppervlak met Remmers Epoxy Primer PF geschikt.

    De scheuroverbruggende laag uiterlijk 24 uur na de grondering aanbrengen.

  • Bereiding
   • mengverhouding comp. A 33,3 : comp. B 66,7
   • mengtijd 3 min
   • Combiverpakking

    Component A goed roeren en volledig toevoegen aan de verharder component B.

    Vervolgens het materiaal met een langzaam draaiende, elektrische mixer (ca. 300 - 400 omwentelingen/min.) vermengen.

    Het mengsel overgieten in een schone emmer en nogmaals goed vermengen.

    Sliertvorming duidt op onvoldoende menging.

  • Verwerking
   • gietcoating/staand te verwerken
   • potlife 30 min
   • verwerkingstemperatuur min. 10°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +10°C tot max. +30°C.

   • Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • gietcoating/staand te verwerken
   • Uitgebreide informatie hierover vindt u in ons gereedschapsprogramma.

    Gereedschap en vervuiling indien nog niet verhard met Verdunning V101 reinigen.

    Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij opslaan
   • houdbaarheid 9 maand
   • In de ongeopende, originele verpakking koel, droog en tegen vorst beschermd opgeslagen min. 9 maand (component A), respectievelijk 6 maand (component B).

  • Verbruik
   • Zie toepassingsvoorbeelden

  • Toepassingsvoorbeelden
   • Coating

    Het materiaal op de goed voorbereide ondergrond aanbrengen en met geschikt gereedschap, bijv. getande spaan of getande vloertrekker, verdelen.

    min. 1,7 kg/m² bindmiddel (OS 11a - II)

   • Gietlaag / instrooilaag

    Het tot 1 : 0,3 naar gewichtsdelen gevulde materiaal op de voorbereide ondergrond aanbrengen en met een geschikte getande spaan of lijmkam verdelen.

    Vervolgens eventueel met een prikroller narollen.

    De nog verse basislaag overvloedig met een vuurgedroogd Kwartszand korrel 0,3 - 0,8 mm instrooien.

    min. 2,1 kg/m² bindmiddel (OS 11b - II) en 0,63 kg/m² Kwartszand 0,1 - 0,3 mm

  • Algemene instructies
   • Alle bovengenoemde waarden en verbruiken zijn onder laboratoriumcondities (20°C) met standaardkleuren verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

    De coating gedurende de eerste 24 uur na het aanbrengen tegen direct watercontact beschermen om blaasvorming te voorkomen.

    Het betreffende meerverbruik ter verkrijging van de minimale laagdikte (slijtlaag) alsmede de noodzakelijke extra hoeveelheid bij ruwe ondergronden incalculeren.

    Niet geschikt voor verblijfsruimtes.

    Schuivende en slepende mechanische belastingen leiden tot slijtagesporen.

    De uitvoeringsrichtlijnen overeenkomstig het Remmers Dek OS 11 systeem in acht nemen.

    Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Alleen voor professioneel gebruik!

    Nadere informatie over de veiligheid bij het transport, opslag en verwerking alsook afval en ecologie zijn opgenomen in het geactualiseerde veiligheidsinformatieblad.