©

Anti-graffiti

De preventieve oplossing

Remmers Hydro AG is een semi-permanent beschermingssysteem. Graffiti en verfspatten kunnen eenvoudig van behandelde oppervlakken worden verwijderd met behulp van een warmwater hogedrukreiniger (hygrothermische reiniging).

Herkomst en wet

Herkomst

Het begrip graffiti is etymologisch afgeleid van het Griekse woord graphein. In het Italiaans ontwikkelde zich uit sgraffiare (= krassen, het ingekraste) Sgraffiti respectievelijk graffiti. Met graffiti (enkelvoud graffito) wordt vandaag de dag tekst en/of schilderijen bedoeld die in een openbare ruimte, over het algemeen zonder toestemming, op wanden zijn aangebracht. Graffiti beschermingssystemen (ook anti-graffiti-systemen) zijn er niet om het graffiti te beschermen, maar maken een snelle, wellicht ongecompliceerde, zonder dat restanten achterblijven van dergelijke “kunstwerken” mogelijk.

Wet

Het aanbrengen van graffiti is strafbaar, vastgelegd in artikel 350 in het Wetboek van Strafrecht

 • Hij die opzettelijk en wederrechtelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort, vernielt, beschadigt, onbruikbaar maakt of wegmaakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.

Wensen van de klant

Er zijn weinig productsystemen in de bouw waarbij de verwachting van de klant en de realiteit zo ver uit elkaar liggen als bij anti-graffiti-systemen. Daarom moet vooraf bij elke maatregel absoluut een balans worden opgemaakt tussen de verwachting van de klant en de mogelijkheden van de productsystemen.

Over het algemeen heeft de klant met betrekking tot een anti-graffiti product de volgende verwachtingen:

 • Het opzetten van het systeem brengt geen optische of technische veranderingen aan het originele oppervlak met zich mee. Hiermee wordt meestal bedoeld:
  • geen kleurverandering
  • geen verandering van de glansgraad
  • geen reducering van de dampdoorlatendheid
  • geen verandering van de wateropname, met name bij gedeeltelijke bescherming
  • stabiliteit van de genoemde producten gedurende de periode waarvoor het is bedoeld
 • De graffiti kan voor 100% worden verwijderd, zonder dat er sporen achterblijven en/of het oppervlak verandert door het reinigen. Dat is vergelijkbaar met het herstellen van het optisch aanzicht van het origineel na reiniging.
 • Het reinigen kan milieuvriendelijk worden uitgevoerd.
 • Er wordt vanuit gegaan dat het reinigen door eigen medewerkers kan worden gedaan. Dat wil zeggen het systeem moet geschikt zijn voor de eigen onderhoudsdiensten.
 • Het systeem is ook bij herhaling effectief.

Indeling anti-graffiti systemen

Anti-graffiti-systemen worden analoog conform de stabiliteit bij het verwijderen van graffiti ingedeeld.

Onder dit begrip vallen alle preventieve systemen, die bij het verwijderen van de graffiti tegelijkertijd worden verwijderd. Daarom worden deze ook wel als opofferingssysteem aangeduid. Op basis hiervan zijn er een aantal producten. De meest voorkomende zijn:

 • Acrylaten
 • Biopolymeren
 • Wassen

In het algemeen zijn deze systemen zeer dampdoorlatend en leiden tot geen respectievelijk geringe kleurverandering van het behandelde oppervlak. Bij de keuze van dergelijke producten moet men zich het volgende afvragen:

 • Is het volledig reversibel, of blijven er na reiniging ook restanten van het product in of op de ondergrond achter? Door herhaaldelijk aanbrengen kunnen deze bestanddelen in de ondergrond cumuleren, eventueel tot problemen leiden.
 • Hoe goed is de weerbestendigheid onder de gegeven omstandigheden van het gebouw. Veel van deze producten zijn in water oplosbaar, wat er toe kan leiden dat ze uitlogen of worden weggespoeld. Om de effectiviteit te behouden moet na een bepaalde tijd de behandeling worden herhaald, ook als er geen reiniging heeft plaatsgevonden. De bijbehorende cycli moeten vooraf in een protocol worden vastgelegd.
 • Is er voldoende stabiliteit ten aanzien van micro-organismen? Sommige tijdelijke systemen, met name op basis van biopolymeren, kunnen een voedingsbodem zijn voor micro-organismen

Onder deze benaming zijn systemen samengevat, die bestaan uit een combinatie van ten minste twee beschermingsmaterialen. In het algemeen bevatten deze systemen een niet-reversibele hydrofobe en/of oleofobe componenten alsmede een reversibele component. Bij het reinigen worden deze, net als bij tijdelijke systemen, mee verwijderd en moet deze vervolgens opnieuw worden aangebracht. Er wordt bij de eerste applicatie onderscheid gemaakt tussen een één-laag of meer-lagen systeem. Bij één-laag systemen wordt de werkzame stofcombinatie als één-component product gemaakt en aangebracht. De beschermende stoffen scheiden zich af nadat het is aangebracht. Een voorbeeld zijn de combinaties van speciale wassen en siliciumorganische werkzame stoffen. Terwijl de was-component op basis van viscositeit en moleculegrootte en opbouw als reversibel op het geveloppervlak achterblijft, dringt het siliciumorganische aandeel in de ondergrond en creëert op die manier een reversibele waterwerende laag. Bij meer-lagen systemen worden de componenten afzonderlijk na elkaar aangebracht. De volgende eigenschappen moet men, voordat men besluit deze toe te passen in acht nemen:

 • Er kunnen geen tot geringe kleurveranderingen op de behandelde ondergrond ontstaan.
 • Semi-permanente systemen zijn in de regel dampdoorlatend.
 • Op basis van de technische opbouw van het product, waarbij de eerste laag in de ondergrond dringt, deze systemen alleen op zuigende, poreuze ondergronden aanbrengen

Permanente anti-graffiti systemen bestaan in het algemeen uit meerdere lagen, die duurzaam op of in de ondergrond verblijven. Dat suggereert dat de effectiviteit van deze systemen ook op ondergronden die meerdere malen met graffiti worden vervuild en weer gereinigd worden, behouden blijft en niet opnieuw hoeven worden aangebracht. Meestal is het hier echter ook zo dat na een bepaalde tijd, afhankelijk van het soort product, na meerdere reinigingsbeurten een nieuwe beschermingslaag zinvol is. Als permanente anti-graffiti systemen worden zowel hydrofobe respectievelijk oleofobe impregneringen alsmede coatings toegepast.

 • Impregneringen
  • Basis voor dit product zijn in de regel fluorverbindingen, in het algemeen aangeduid als “teflon” en hebben een extreem sterk “afpareleffect”.
  • De optische eigenschappen van de hiermee behandelde ondergrond alsmede de dampdoorlatendheid verandert niet.
  • Door dit soort producten worden de poriën niet gesloten, maar maken de poriën aan het oppervlak water- respectievelijk olie-afstotend. De werkzame stof moet dus in de ondergrond kunnen indringen. De ondergrond mag echter ook weer niet te openporig zijn, omdat dan indringing van deeltjes graffiti in de poriën van de ondergrond niet kunnen worden voorkomen.
  • Dit soort producten zijn met name geschikt voor zichtbeton oppervlakken.

 • Coatings
  • De basis van deze systemen is meestal kunsthars – vaak chemisch resistente polyurethanen, die in meerdere lagen wordt aangebracht.
  • Naast transparante verven worden dekkende verven verschillende kleuren en glansgraad aangeboden.
  • In de regel kunnen oppervlakken die op deze manier zijn behandeld snel, eenvoudig en volledig worden gereinigd.
  • Deze anti-graffiti systemen hebben een goede hechting op nagenoeg alle, ondergronden, ook gladde.
  • Ze sluiten de poriën volledig af en werken als afdichtingslaag. Tot op heden zijn deze systemen nagenoeg dampdicht, wat op vochtige ondergronden tot grote problemen kan leiden.

Reinigingstechnologieën

Voor het verwijderen van graffiti komen verschillende technieken of methoden in aanmerking, die op het anti-graffiti systeem en de gebruikte spuitbusverf moet zijn afgestemd.

 • Oplosmiddelhoudende afbijtpasta’s moeten worden aangebracht. Afhankelijk van het soort product alsmede inwerktijd van de spuitlak, wordt in de regel met hogedruk heet water of hogedruk stoomcleaner nagereinigd.
 • Eventueel kunnen ook andere chemische, effectieve reinigingsproducten of oplosmiddelen met soortgelijke verwerkingstechniek worden toegepast.
 • Stralen, net als hogedruk stoom, is in het algemeen alleen geschikt op goed beschermde ondergronden. Terwijl lagedruk natstralen, ook wel micro-nevelstraaltechniek ook op onbeschermde ondergronden kan worden.
 • Met name op gladde ondergronden kan met gebruikmaking van chemische reinigingsmiddelen ook een handmatige reiniging worden toegepast
 • Bij graffiti vooral op cultuurhistorische, waardevolle ondergronden kan eventueel lasertechniek voor het reinigen worden gebruikt.
Bij alle reinigingswerkzaamheden altijd de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen in acht nemen, dat geldt ook voor de wettelijke voorschriften voor het afvoeren van afvalwater respectievelijk afval.


Beoordelingscriteria voor de keuze van anti-graffiti systemen

Voordat er maatregelen voor anti-graffiti worden getroffen, moet de complete effectiviteit tussen ondergrond, beschermingssysteem en de wijze waarop het kan worden gereinigd, worden beoordeeld. Hierbij moet met aantal aspecten rekening worden gehouden.

 • Is het mogelijk dat de anti-graffiti de optische uitstraling van de gevel beïnvloedt respectievelijk wordt een optische verandering als beperking beschouwd wanneer mogelijkerwijs een gedeelte van een gebouw moet worden beschermd (bijvoorbeeld alleen de benedenverdieping)?
 • Wordt door de eigenaar een reversibiliteit van de bescherming geëist? Bij monumentale gebouwen is meestal een wettelijk voorschrift.
 • Welke fysische veranderingen vinden er plaats door het aanbrengen van bepaalde anti-graffiti systemen? Dit aspect geldt met name voor de vochthuishouding van de gevelopbouw respectievelijk de vochtopname en afgifte. Kritisch te beoordelen zijn in deze samenhang met zout belaste ondergronden, omdat de zouten met name bij dampopen systemen hun schadepotentiaal behouden. Voor het beoordelen van gevaarlijke zoutgehaltes wordt verwezen naar diagnose en schadebeoordeling alsmede hydrofobering van gevels.
 • Is de ondergrond voor de beoogde reinigingsmethode geschikt? Voor minerale bouwmaterialen zoals natuursteen en baksteenmetselwerk, beton maar ook stucwerk, kan men met inachtneming van de randvoorwaarden in de regel vrij eenvoudig een passend anti-graffiti systeem vinden. Voor andere bouwmaterialen gelden speciale eisen. In veel gevallen is het aanbrengen van een anti-graffiti product probleemloos. Voor de latere reiniging kan het zijn dat de ondergrond ongeschikt is. Zo zijn bijvoorbeeld semi-permanente systemen, waarvan de was-component bij het reinigen opgelost moet worden, voor gecoate gevels niet geschikt. Het voor de reiniging benodigde hete water, dat voor het reinigen van het oppervlak nodig is met watertemperaturen van 80-90º kunnen ertoe leiden dat ook de gevelverf oplost en wordt verwijderd.
 • Hoe is de weerbestendigheid van bepaalde producten onder de gegeven weersomstandigheden? Hierbij moet men naast de algemeen te verwachten weersomstandigheden ook rekening houden dat het micro-klimaat ter plaatse van het behandelde gebied, zoals wind, regen, zoninwerking respectievelijk schaduw. Om de effectiviteit van sommige producten te behouden, moeten er periodiek herbehandelingen worden uitgevoerd. De overeenkomstige cycli moeten in een protocol worden vastgelegd.
 • Hoe stabiel zijn de producten die aan de orde komen ten aanzien van micro-biologische aantasting? Dit aspect speelt met name een rol wanneer de gevel op basis van gunstige omgevingscondities al, voor de anti-graffiti maatregel, onderhevig is aan biologische aantasting. In die gevallen moet de anti-graffiti geen voedingsbodem zijn voor nieuwe, versnelde aangroei, aantasting.
 • Milieuaspecten (inhoudstoffen en reinigingstechnologie).
 • Ontstaan door voorwaarden aan het object beperkingen met betrekking tot de handhaving van bepaalde anti-graffiti systemen? Hier geldt een veelvoud van mogelijke scenario’s, bijvoorbeeld beperkingen ten aanzien van de toepassing van bepaalde reinigingsmethoden op basis van geluid-, stof- en geuroverlast.
 • Is een bepaald product in samenspel met de betreffende ondergrond voldoende effectief? Zoals al omschreven hebben bepaalde types anti-graffiti systemen beperkingen met betrekking tot toepassing op bepaalde ondergronden, bijvoorbeeld pure impregneringen en grofporige ondergronden.

Het verdient absoluut de aanbeveling om producten te verwerken als preventie en reiniging, die getest en gecertificeerd zijn.

 • Door veel instanties werden in de jaren 1990 kwaliteit- en testcriteria ontwikkeld om de geschiktheid van materialen voor graffitiverwijdering en voorkoming van graffiti vast te stellen. Sinds 1999 zijn er materialen op basis van deze kwaliteit voorzien van het RAL keurmerk Anti-Graffiti.
 • De BASt (Bundesanstalt für Straßenwesen) voert geteste anti-graffiti systemen voor de toepassing op beton, op basis van de regels van de Gütegemeinschaft Anti-Graffiti e.V.

Wanneer niet gecertificeerde producten worden gebruikt, moet men er op letten dat het volgende is vastgelegd:

 • Mogelijke toepassingsgebieden respectievelijk grenzen van de effectiviteit (onbeperkte effectiviteit en bruikbaarheid is twijfelachtig)
 • Bouwfysische effecten
 • Verwerkingsrichtlijnen / parameter
 • Aanbevolen reinigingstechnologie
 • Verbruik
 • Milieuaspecten, afvalverwijdering

Test van het anti-graffiti systeem op proefvlakken

Een proefvlak opzetten om de anti-graffiti en reinigingsmethode respectievelijk reinigingsmiddel in combinatie met de ondergrond te testen, is onontbeerlijk. Voor een representatieve test is het noodzakelijk niet alleen het oppervlak met een anti-graffiti product te behandelen en het optische resultaat daarvan te beoordelen, maar ook vervolgens graffiti op het beschermde oppervlak aan te brengen en dit met de gekozen reinigingsmethode te verwijderen. Alleen deze werkwijze waarborgt een juiste beoordeling van de geschiktheid van het systeem. Het proefvlak moet een goede afspiegeling zijn van de ondergrond en in verhouding staan tot de grootte van het object. Bestaat het te behandelen object uit verschillende soorten ondergonden, dan moet dit in het proefvlak vertegenwoordigd zijn, of er moeten meerdere proefvlakken worden opgezet. Een onbehandeld vlak nabij het proefvlak ter vergelijking is onderdeel van de test. Op deze manier kunnen optische veranderingen worden beoordeeld. Om dit te garanderen moet zowel het proefvlak als het vlak ter vergelijking op de zelfde manier voorbereid worden, bijvoorbeeld een gelijke voorreiniging.

Onderhoud

Gevels worden behandeld met anti-graffiti systemen om na het opspuiten van graffiti verzekerd te zijn van een snelle en eenvoudige reiniging. Reiniging is onderdeel van het systeem. Vanzelfsprekend zou het anti-graffiti systeem door hetzelfde bedrijf gereinigd en eventueel opnieuw aangebracht moeten worden, als die ook het proefvlak en de eerste behandeling heeft uitgevoerd. Alleen op deze manier kan de kwaliteit van de effectiviteit van het systeem en de integriteit van de ondergrond in stand worden gehouden.

Anti-graffiti

1 producten gevonden
 

Weergave:

Art.nr. 068505

Watergedragen, semi-permanente antigrafitti-impregnering op basis van alkylalkoxysilaan/was