• Induline SW-900 IT

  Art.nr. 378120

  Induline SW-900 IT

  Watergedragen impregnering ter bescherming tegen houtrot, blauwzwam, insecten en termieten

  Kleur: kleurloos | 3781
  Grootte / hoeveelheid

  Brochures en Catalogi

  Brochures worden geladen...

  Gevaarsaanduidingen

  • Biocide producten veilig verwerken. Voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie lezen!

  Productspecificaties

  Bij levering

  Bindmiddel lijnolie - polymeer
  Dichtheid (20 °C) Ca. 1,008 g/cm³
  Geur karakteristiek

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor buiten
  • voor maathoudende bouwdelen
  • voor beperkt maathoudende bouwdelen
  • voor niet maathoudende bouwdelen
  • alleen voor de professionele verwerker
  • Hout buiten
  • Naald- en loofhout
  • Maathoudende houten bouwelementen: bijv. ramen en deuren
  • Beperkt maathoudende houten bouwelementen: bijv. rolluiken, schuttingen, tuinhuisjes
  • Niet maathoudende houten bouwelementen: bijv. hekwerk, schuttingen, palen, betimmeringen
  • Statisch belaste structuren onder dak (bv. dakstoelen)
  • Hout dat niet in contact staat met de grond conform DIN EN 335-1, GK 2 en 3
  • Toegelaten houtbeschermingsmiddel conform DIN 68800-3

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Preventieve bescherming tegen houtverkleurende schimmels (blauwzwam), houtaantastende schimmels (houtrot), insecten en termieten
  • Beschermt tegen vocht, met name bij kopshout
  • Vermindert vlekkenvorming in verbinding met gekleurde gronderingen
  • Zorgt dat houtvezels iets naar voren komen, waardoor deze bij eenmalig schuren kunnen worden verwijderd
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Het houtoppervlak moet vet-, vuil- en stofvrij zijn, vrij van stoffen die de applicatie nadelig beïnvloeden en vakkundig goed voorbereid zijn.

    Maathoudende houten bouwdelen: houtvochtigheid 11-15%

    Beperkt en niet maathoudende houten bouwdelen: houtvochtigheid max. 18%

  • Verwerking
   • materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur min. +15°C tot max. +30°C
   • voor gebruik roeren
   • kwasten/dompelen flowcoaten/sproeitunnel
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +15°C tot max. +30°C.

   • Het product goed omroeren, ook tijdens de verwerking en na werkpauzes.

    Gekwalificeerde vakbedrijven: kwasten, dompelen, sprinklen, spuiten enkel in gesloten installaties

    Na droging verdere behandelingslagen aanbrengen.

    Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • droogtijd overschilderbaar na 4 uur
   • Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.

    Alvorens technisch gemodificeerde houtsoorten en materialen op houtbasis te coaten, moeten een proefcoating en een geschiktheidstest voor het gewenste toepassingsgebied worden uitgevoerd.

    Bij een stijging van de viscositeit (bijvoorbeeld door verdamping) moet men deze terug uitbalanceren met water (specifieke viscositeit: ca. 45 s in een doorloopbeker DIN 2 mm of ca. 22-24 s in een doorloopbeker ISO 3 mm)

    Aanbevelingen van verfsystemen specifiek gericht op houtsoort voor het behandelen van ramen en buitendeuren vindt u op onze website: www.remmers.be

   • Drogen

    Overschilderbaar: na ca. 4 uur
    (bij 23°C en 50% relatieve luchtvochtigheid)

    Overschilderbaar bij geforceerde droging: na ca. 90 minuten
    (20 minuten aflektijd / 50 minuten droogtijd (35 - 40°C) / 20 minuten afkoeltijd)

    Lage temperaturen, weinig ventilatie en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging.

   • Verdunnen

    Bij een verhoging van de viscositeit (bijv. door verdamping) compenseren met water.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/dompelen flowcoaten/sproeitunnel
   • Kwast, dompelbak, flowcoater, spuitinstallaties

   • Gereedschap onmiddellijk na gebruik met water resp. Aqua RK-898-Reinigingsconcentraat reinigen.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In goed gesloten, originele verpakking, buiten bereik van kinderen, droog, koel alsmede tegen directe zoninstraling en vorst beschermd in een goed geventileerde ruimte opslaan. In de opslagruimte mag niet gerookt worden.

  • Verbruik
   • totale verbruikshoeveelheid 100 ml totaal / m²
   • 100 ml/m²: Gebruik tegen schimmels, Insecten en termieten.

  • Algemene instructies
   • Volgens de stand van de techniek (in Duitsland o.a. DIN 68800-1 en -3) moeten houtverduurzamingsmaatregelen, ook aan niet-dragende houten onderdelen, zorgvuldig en tijdig worden gepland in overleg met alle bij de bouw betrokken partijen (architect, opdrachtgever, aannemer), rekening houdend met de wettelijke voorschriften en de omstandigheden ter plaatse. Het gebruik van biocide ("chemische") houtverduurzamingsmiddelen moet daarom altijd op passende wijze vóór de verkoop worden aangegeven of vooraf schriftelijk met de klant worden overeengekomen. Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot land- en opdrachtspecifieke conflicten met wettelijke voorschriften, normatieve specificaties of certificatiesystemen. Voor het overeenkomen van een houtbeschermingsmaatregel door het gebruik van een biocide ("chemisch") houtverduurzamingsmiddel op de te bouwen houten elementen, zal Remmers Technical Service u na overleg graag een bijbehorend ontwerp doen toekomen.

    Raadpleeg technische merkbladen "Verzorging&Onderhoud van dompelbaden en Flow-Coat systemen" en "Instructies voor bedrijfshygiëne".

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

    Afvalcode 03 02 02* organochloor-houtverduurzamingsmiddelen

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.